Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Zuri.com SE, IČ: 064 03 727, se sídlem Budějovická 1550/15a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2010 (dále jako „Společnost“), tímto


svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti
která se bude konat dne 25.9.2023 od 13:30, a s využitím technických prostředků skrze videokonferenční platformu MEET. Místem konání valné hromady se rozumí konkrétní místnost na platformě MEET pod odkazem uvedeným na pozvánce zaslané akcionářům.


Pořad valné hromady


Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

Rozhodování o změně stanov Společnosti (zejména změna úpravy zákazu konkurence a změna 14.883 ks Akcií typu A na Akcie typu B)

Závěr

Návrhy usnesení valné hromady včetně odůvodnění

Valná hromada Společnosti mění s účinností ke dni konání této valné hromady stanovy Společnosti, přičemž navrhované změny stanov jsou součástí pozvánky na valnou hromadu doručené akcionářům.

 

Odůvodnění: Navrhovaná změna stanov Společnosti reflektuje úpravu zákazu konkurence sjednanou dohodou akcionářů (Shareholders’Agreement) ze dne 22.12.2021, ve znění pozdějších dodatků, jakož i ujednání smlouvy o převodu 14.883 ks Akcií typu A z p. Michala Illicha na p. Jaroslava Becka (Share Purchase Agreement), podle něhož se smluvní strany dohodly na změně druhu převedených akcií z Akcií typu A na Akcie typu B.

 

Za představenstvo Společnosti:

 

Zuri.com SE

Michal Illich

člen představenstva