Pozvánka na valnou hromadu

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Zuri.com SE, IČ: 064 03 727, se sídlem Budějovická 1550/15a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2010 (dále jako „Společnost“), tímto


svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti
která se bude konat dne 25.9.2023 od 13:00, a s využitím technických prostředků skrze videokonferenční platformu MEET. Místem konání valné hromady se rozumí konkrétní místnost na platformě MEET pod odkazem uvedeným na pozvánce zaslané akcionářům.


Pořad valné hromady


Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrhy usnesení valné hromady včetně odůvodnění

 

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a panem Michalem Illichem, datum narození 24. ledna 1979, bytem Pod Zemankou 1337/4, Braník, 147 00 Praha 4, jakožto členem představenstva Společnosti, a to ve znění, které tvoří přílohu pozvánky zaslané akcionářům.

 

Odůvodnění:

Smlouvou o výkonu funkce mají být upravena práva a povinnosti člena představenstva vůči Společnosti, zejména pak zákaz konkurence, a to v souvislosti se změnou stanov Společnosti.

 

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a paní Dominikou Šešerovou, datum narození 18. dubna 1978, bytem Pod Zemankou 1337/4, Braník, 147 00 Praha 4, jakožto členkou dozorčí rady Společnosti, a to ve znění, které tvoří přílohu pozvánky zaslané akcionářům.

 

Odůvodnění:

Smlouvou o výkonu funkce mají být upravena práva a povinnosti člena dozorčí rady vůči Společnosti, zejména pak zákaz konkurence, a to v souvislosti se změnou stanov Společnosti.

Za představenstvo Společnosti:

 

___________________

Zuri.com SE

Michal Illich

člen představenstva